Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани
Популярно

Нови противопожарни депа на територията на община Свиленград

Шест противопожарни депа са създадени и оборудвани по екологичния проект „Хабитат Сакар“

В рамките на проекта „Хабитат Сакар“, който е насочен към опазване на биоразнообразието на територията на МИГ “Свиленград Ареал“, в селата Сладун и Маточина бяха изградени и оборудвани 6 противопожарни депа. Местоположението на депата е подбрано с цел по-пълно покритие на територията и бърза реакция при възникване на пожари в община Свиленград. Всяко от шестте депа е оборудвано с кофпомпи, кофи за вода, лопати, кирки, брадви, мотики, тупалки за гасене, железни гребла, пожарни шлангове, моторни резачки, моторна помпа, електрически фенери, радиостанции, каски, ръкавици, гащеризони, ботуши, съд за вода, съдове за питейна вода. За всяко депо е осигурен и квадрикоптер (дрон) с камера за локализиране на пожари от въздуха, като 2 от дроновете са снабдени с термални камери. Противопожарните депа са изградени в специално отредени и отговарящи на изискванията общински помещения, а оборудването се съхранява в специални шкафове и стелажи.

Дейността е насочена към подобряване на природозащитното състояние на вида Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), което е оценено като „неблагоприятно-незадоволително“ в докладите по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” на МОСВ и като основна заплаха са посочени пожарите. Целта е преодоляване на тази заплаха – свеждане до минимум увреждането и унищожаването на местообитания на целевия вид и директното унищожаване на екземпляри от вида в резултат от пожари, на територията на защитената зона.

Сдружение „Асоциация наука за природата“, което е бенефициент по проекта е предвидило тази дейност с цел превенция срещу негативното въздействие на пожарите върху защитените видове и техните местообитания.

На 12.06.2023 г., в сградата на Община Свиленград, бяха проведени четири противопожарни обучения, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“. Обученията бяха на следните теми: 1) Реакция и координация при констатиране на пожари, 2) Първа помощ при животни, 3) Първа помощ при хора, 4) Демонстрация: Квадрикоптер.

Обученията включваха лекционна и демонстрационна част. Бяха разгледани редица въпроси, свързани с поведение на пожарите, протокол за реакция при констатиране на пожар, правила за безопасност и ефективност при участие на доброволци в гасенето на пожари. Валери Чакъров и Тихомир Марков от доброволно формирование при бедствия и аварии – „Свиленград“ направиха демонстрация на противопожарното оборудване и екипировка.

Д-р Руско Петров, ветеринарен лекар от Спасителния център за диви животни в Стара Загора, демонстрира оказване на първа помощ на пострадало животно в дивата природа.

Представени бяха основните принципи при оказване на първа помощ, както и най-често срещаните проблеми при пострадали при горски пожари хора.

Беше демонстрирано как се използва квадрикоптер с термална камера за локализиране на пожари. Разгледани бяха ползите от квадрикоптера за прогнозиране на разпространението на пожари и как може да бъде полезен за изготвяне на стратегически план за бързо овладяване на пожарите.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Udigest-haskovo.eu

Подобни публикации

Back to top button